PROVOZNÍ ŘÁD

Rozhledna STRADONKA slouží k výhledu turistů a veřejnosti bezplatně a nemá žádnou obsluhu.

1/ Provozní doba není omezena a na rozhlednu je volný přístup.

2/ Vyhlídka se koná na vlastní odpovědnost. Na vyhlídkové plošině je možný pobyt současně maximálně 6 osob.

3/ Vstup dětí je dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, osoby plně právně způsobilé a svéprávné. Při hromadných návštěvách musí být pro každých 5 nezletilých osob 1 zodpovědná osoba, která bude nad skupinou vykonávat dozor. Osoba konající dozor je povinna se seznámit s tímto provozním řádem a seznámit s ním i osoby, nad kterými koná dozor.

4/ Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po žebříku. Při pobytu na vyhlídkové plošině je nutno zajistit otvor s žebříkem řetízkem na zábradlí. Sestupující návštěvníci mají při používání žebříku přednost před vystupujícími. Vyhýbání na žebříku není dovoleno. Je zakázáno lezení po částech konstrukce neurčených k výstupu a sestupu. Je zakázáno vyklánění, úmyslné rozhoupávání rozhledny, ničení a poškozování konstrukce, kouření, pití alkoholu, odhazování odpadků a jakýchkoli předmětů. Je zakázáno rozdělávat oheň, rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky.

5/ Není dovolen vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek. Není dovolen vstup psům ani jiným domácím zvířatům.

6/ Je zakázán vstup na žebřík a vyhlídkovou plošinu za námrazy, sněhu, silného větru, deště nebo bouřky, mlhy, šera a tmy.

7/ Pokud někdo poruší podmínky, stanovené tímto provozním řádem nebo jinak poruší bezpečnost provozu rozhledny, činí tak zcela na svoji odpovědnost a výrobce, majitel ani provozovatel neručí za jeho zdraví a bezpečnost, ani za případné škody způsobené jiným osobám.

8/ Důležitá telefonní čísla:

  • 155 – záchranná služba
  • 150 – hasičský záchranný sbor
  • 158 – Policie ČR 112 – hasiči, záchranka, policie

Při zjištění závady na stožáru: kontaktujte Ing.Hanu Dvořákovou 415 693 329 nebo Městys Peruc

Za provoz zodpovídá: Městys Peruc