V Hlubokém

Přírodní památka V hlubokém

Přírodní památka V hlubokém

Přírodní památka V hlubokém se nachází 1,75 km severně od Peruce ve smíšeném lese na prudkém svahu nad pravým břehem Débeřského potoka. Chráněné území je obtížně přístupné po lesní cestě, která navazuje na účelovou lesní komunikaci mezi Perucí a Stradonicemi. V blízkosti chráněného území je asi 100 m široký koridor, kterým vede vedení VVN a několik produktovodů. Lokalita o výměře 3,79 ha v katastrálních územích Stradonice u Pátku a Peruc je chráněna od roku 1970 z důvodu výskytu vzácných druhů teplomilných rostlin. V současné době se připravuje rozšíření chráněného území.  

Vegetaci hluboce zaříznutého údolí tvoří listnatý les s převažujícím dubem. Nejvyšší a floristicky nejbohatší partie svahu mají opukový podklad. V podrostu roste celá řada chráněných a významných druhů rostlin – kriticky ohrožený starček oranžový (Tephroseris aurantiaca), silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožená třemdava bílá (Dictamnus albus), hvězdnice chlumní (Aster amellus), plamének přímý (Clematis recta), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prvosenka jarní (Primula veris), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus).

Přístup ke chráněnému území je možný po modré turistické značce a cyklostezce z obce Peruc přes tzv. Čechovu (Krásnou) vyhlídku. Vlastní stezka vede cca 50 m podél východního okraje chráněného území. Průchodnost chráněného území ale není příliš dobrá a proto není území turisty příliš navštěvováno. V chráněném území není dovoleno ničit rostliny a živočichy ani jiným způsobem poškozovat jeho stav.

Území přírodní památky a její bezprostřední okolí – Débeřské údolí se vyznačuje bohatou faunou obratlovců vázaných na lesní prostředí. Byl zde zjištěn výskyt více než sta druhů obratlovců (z toho 24 chráněných). Z ptáků zde byl pozorován např. čáp černý (Ciconia nigra), pisík obecný (Actitis hypoleucos) a výr velký (Bubo bubo). V rybníčku v Débeřském údolí se vyskytují hojně i obojživelníci.

Autor článku:  Ing. Zdeněk Klouček
VI. 2013