Štola Stradonice

Přírodní památka Štola Stradonice

Přírodní památka Štola Stradonice

Přírodní památka Štola Stradonice se nachází v lese asi 500 m jihovýchodním směrem od obce Stradonice nalevo od lesní komunikace Stradonice – Peruc. Lokalita o výměře 10,05 ha v katastrálním území Stradonice u Pátku je chráněna od roku 1999 z důvodu výskytu ohrožených druhů netopýrů, kteří zde mají jediné známé stálé zimoviště na okrese Louny. Vchod do opuštěné štoly je umístěn ve stráni cca 30 m nad Débeřským potokem a je opatřen uzamčenou vstupní mříží. Štola není volně přístupná veřejnosti. Vstup do podzemních prostor štoly, provádění výzkumu a průzkumu  je možné jen na základě souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.

Štola Stradonice je ražená ve sladkovodní svrchní křídě Peruckého souvrství, které tvoří slínovce a jílovce s pískovci. Štola byla ražena jako průzkumná pro případné využití kaolinických žáruvzdorných jílů. Hlavní chodba je dlouhá cca 150 m a má 4 kratší chodby ražené do levé strany. Mocnost nadloží je 30–40 m. Toto opuštěné staré důlní dílo je zimovištěm ohrožených druhů netopýrů – netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra vousatého (Myotis mystacinus), netopýra vodního (Myotis daubentonii), netopýra ušatého (Plecotus auritus)  a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

Květena chráněného území není příliš významná. Ve světlém borovém lese je zajímavější rostlinou teplomilná bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), která patří ke vzácnějším druhům naší květeny.

Ve vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území (od ústí štoly) bylo zřízeno ochranné pásmo, které zabezpečuje přírodní památku před rušivými vlivy z okolí.

Autor článku:  Ing. Zdeněk Klouček
VI. 2013